Αρχική ΝΕΑTRENDING LOUNGEΕπιβάρυνση σε προβολές streaming με κανονικό ΦΠΑ επιβεβαιώνει η ΑΑΔΕ

Επιβάρυνση σε προβολές streaming με κανονικό ΦΠΑ επιβεβαιώνει η ΑΑΔΕ

29/01/2021

Με έγγραφο της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει το θέμα σε ό,τι αφορά στο συντελεστή ΦΠΑ ο οποίος ισχύει για τις παρατάσεις μέσω διαδικτύου (streming).

Με την παράγραφο 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 και ισχύει από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4728/2020, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% υπάγονται πλέον τα εισιτήρια των κινηματογράφων ενώ παραμένουν στον μειωμένο συντελεστή 6% τα εισιτήρια των θεατρικών παραστάσεων και των συναυλιών.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω συντελεστές ΦΠΑ ισχύουν κοα στην περίπτωση που τα εισιτήρια αγοραστούν ηλεκτρονικά. Σχετικές διευκρινίσεις ως προς τα ανωτέρω έχουν δοθεί αφενός με την εγκύκλιο Ε. 2080/2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ αφετέρου με το αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚ Ε 1123676 ΕΞ 2020/15.10.2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ ορίζεται ότι τα Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο Παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. Από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του εν λόγω Παραρτήματος δεν προκύπτει η εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων μειωμένων συντελεστών στην περίπτωση που οι παραστάσεις παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου. Ως εκ τούτου, το αντίτιμο για το δικαίωμα πρόσβασης στην παρακολούθηση αυτή επιβαρύνεται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%.

Τελευταία